Σύστημα Διαχείρισης Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού

Η ανάγκη

Ο δημοτικός ηλεκτροφωτισμός είναι ένα από τα σημαντικότερα συστήματα που διαχειρίζεται ο Δήμος. Η εύρυθμη λειτουργία του εξασφαλίζει τη μείωση των ατυχημάτων οδηγών και πεζών και ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των δημοτών.
Ωστόσο, η γεωγραφική διασπορά του δικτύου εντός των ορίων του Δήμου καθιστά δύσκολη τη διαχείρισή του και την άμεση επίλυση βλαβών και αυξάνει σημαντικά το κόστος διαχέίρισης και συντήρησής του.
Επιπλέον, η αδυναμία ελέγχου και μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας επιβαρύνει σημαντικά τα έξοδα του Δήμου και ταυτόχρονα οδηγεί σε αύξηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) προς το περιβάλλον.


Η λύση

Η AMCO A.B.E.E. είναι σε θέση να καλύψει την ανάγκη διαχείρισης του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού μέσω ενός Oλοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού.
Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου και διαχείρισης όλων των φωτιστικών σωμάτων που αποτελούν το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού του Δήμου. Ταυτόχρονα εξασφαλίζει σημαντική μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας και της εκπομπής CO2 προς το περιβάλλον, τον άμεσο εντοπισμό βλαβών σε πραγματικό χρόνο και την πρόβλεψη του χρόνου εμφάνισης βλαβών στο μέλλον, για κάθε φωτιστικό σώμα του δικτύου.

Το σύστημα

Το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του δικτύου ηλεκτροφωτισμού απαρτίζεται από τα εξής τμήματα:  
  - Εξοπλισμός ανά φωτιστικό σώμα.
  - Εξοπλισμός ανά ομάδα (κλάδο) φωτιστικών σωμάτων.
  - Εξοπλισμός κέντρου ελέγχου.

Ο εξοπλισμός ανά φωτιστικό σώμα τοποθετείται είτε στο εσωτερικό του φωτιστικού σώματος είτε σε υπαίθριο μεταλλικό ερμάριο στερεωμένο στον ιστό του φωτιστικού σώματος και αποτελείται από τα εξής:
  - Ηλεκτρονική μονάδα έναυσης και οδήγησης λαμπτήρας (ballast unit).
  - Ηλεκτρονική μονάδα επικοινωνίας μέσω της γραμμής μεταφοράς της τάσης του δικτύου της ΔΕΗ (controller unit).
  - Ηλεκτρονικό φίλτρο καταστολής ηλεκτρομαγνητικών θορύβων (filter unit).

Ο εξοπλισμός ανά ομάδα (κλάδο) φωτιστικών σωμάτων τοποθετείται μέσα στον μεταλλικό πίνακα τροφοδότησης της ομάδας των φωτιστικών σωμάτων (feeder pillar) και αποτελείται από:
  - Διάταξη έλεγχου πίνακα (segment controller).
  - Modem επικοινωνίας μέσω δικτύου GPRS για τη αποστολή δεδομένων στο κέντρο ελέγχου.

Το λογισμικό διαχείρισης αποτελείται από τα παρακάτω υποσυστήματα:
  - Υποσύστημα δημιουργίας αναφορών σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας του δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
  - Υποσύστημα πρόβλεψης διάρκειας ζωής των λαμπτήρων του δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
  - Υποσύστημα παρακολούθησης παραμέτρων λειτουργίας δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
  - Υποσύστημα γεωγραφικής παρουσίασης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού πάνω σε χαρτογραφικό υπόβαθρο του Δήμου.
  - Υποσύστημα ρύθμισης παραμέτρων λειτουργίας δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
  - Υποσύστημα παρακολούθησης βλαβών και αποστολής συναγερμών για κάθε βλάβη.

Τα οφέλη

Τα οφέλη από την εγκατάσταση του συστήματος είναι τα εξής:
   - Μείωση εκπομπής CO2 και εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας πάνω από 50%.
  - Άμεσος εντοπισμός και επίλυση των βλαβών του δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
  - Μείωση ατυχημάτων (οδηγών και πεζών) που οφείλονται στον κακό ηλεκτροφωτισμό και ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των δημοτών.
  - Αύξηση της διάρκειας ζωής των λαμπτήρων και 30% μείωση του κόστους συντήρησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού.