Διασφάλιση Ποιότητας

Η Πολιτική Ποιότητας της AMCO A.B.E.E. αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη των στόχων της. Για την εξασφάλιση του υψηλού επιπέδου ποιότητας, η εταιρία διαθέτει:
- προσωπικό με εκπαίδευση υψηλού επιπέδου
- άρτια οργάνωση
- εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας
- σύγχρονη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη και διαχείριση έργων

Η AMCO A.B.E.E. έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 καθώς και του ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 14001:2015.